Bookeepio |
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím. Dozvědět se více

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel je ze zákona pojištěn pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolení svého zaměstnance. Toto pojištění vzniká ze zákona v den vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po celou dobu existence zaměstnavatele.  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemoci z povolení je upraveno Vyhláškou č. 125/1993 Sb.

Jedinou pojišťovnou, u které je možné se tímto způsobem pojistit je Kooperativa, pojišťovna a.s. (do roku 1992 byla jedinou možnou pojišťovnou Česká pojišťovna).

Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto skutečnost musí zaměstnavatel neprodleně ohlásit u dotyčné pojišťovny (je možné využít interaktivní přihlášku na webových stránkách Kooperativy). Základem pro výpočet výše pojistného je souhrn vyměřovacích základů na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za uplynulé čtvrtletí. K výpočtu se použije sazba, která se liší podle převažujícího předmětu podnikání zaměstnavatele.

V Příloze č. 2 k Vyhlášce 125/1993 Sb. jsou uvedeny sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem. V následující tabulce jsou uvedeny některé vybrané činnosti a jim příslušející sazby. Členění ekonomických činností bylo převzato z Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).

Sazby pojistného
Z vyměřovacího základu v  ‰ Ekonomická činnost
50,4 výroba masa a masných výrobků; zpracování ryb a rybích výrobků; výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků; výroba pilařská a impregnace dřeva
9,8 stavebnictví; výroba cukru; výroba nápojů; výroba stavebně truhlářská a tesařská; výroba dřevěných obalů
8,4 výroba strojů a přístrojů; výroba kabelů a vodičů; pozemní doprava; veterinární činnost
7 zemědělství; zpracování tabáku
4,2 pohostinství a ubytování; cestovní kanceláře, průvodcovská činnost; telekomunikace; školství; zdravotnictví; sociální činnost
2,8 reklamní činnosti; fotografické služby
10,5 činnosti jinam nezařazené, ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy; činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách
5,6 ostatní ekonomické činnosti

Minimální pojistné je stanoveno na 100 Kč za kalendářní čtvrtletí. Pokud zaměstnáváte např. pouze zaměstnance na základě dohody o provedení práce, ze kterých neodvádíte sociální pojištění, musíte platit pojistné, alespoň v minimální výši.

Splatnost pojistného
1. čtvrtletí 31. ledna
2. čtvrtletí 30. dubna
3. čtvrtletí 31. července
4. čtvrtletí 31. října

Není-li pojištění zaplaceno řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.

Číslo účtu pro placení pojistného u Kooperativy: 40002-50404011/0100 (účet je veden u Komerční banky) KS:3558 VS: identifikační číslo zaměstnavatele

Pokud zaměstnavatel přijme v průběhu čtvrtletí svého prvního zaměstnance, zaplatí pojistné zpětně za předchozí čtvrtletí do termínu pro platbu za následující čtvrtletí. Pokud například příjme zaměstnavatel v únoru svého prvního zaměstnance, zaplatí do 30. dubna vypočítané pojistné hned dvakrát. Další platbu poté zašle do 31. července. 

Především u nově vzniklých zaměstnavatelů se na povinnost platby pojistného často zapomíná. V začátcích podnikání má podnikatel poměrně hodně povinností. S přijetím prvního zaměstnance k tomu přibývají další povinnosti jako například registrace k dani z příjmů ze závislé činnosti, registrace plátce u zdravotní a sociální pojišťovny a v neposlední řadě právě přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Pokud se chystáte přijmout prvního zaměstnance, vřele Vám doporučujeme poradit se s odborníkem, který Vám doporučí správný postup při výše uvedených povinnostech. Můžete tak ušetřit čas a peníze, protože se vyhnete následným problémům plynoucích z nesplnění některé z povinností.